Brukerrådet skal være et bindeledd mellom beboere og personalet i sykehjemmet og kommunens politiske og administrative ledelse.

Brukerrådet skal bidra til at beboerne får innflytelse på driften av sykehjemmet gjennom å ta opp aktuelle saker i rådet og med sykehjemmets ledelse.

Brukerrådet skal medvirke til at sykehjemmet driftes etter lover, forskrifter og kommunens målsettinger vedtatt i kommunens handlingsplan.

Brukerrådene skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. To av medlemmene oppnevnes av bystyret, fortrinnsvis blant bystyrets medlemmer. Ett medlem velges av og blant de ansatte ved institusjonen/boformen. To velges blant beboere på institusjonen, eventuelt blant beboernes pårørende. Leder utpekes av bystyret. Nestleder velges av beboerrådet i deres første møte. Medlemmene og varamedlemmene velges for den kommunale valgperioden.

Ledere for de ulike brukerrådene
Brukerrådet ved:NavnTelefonE-post
Bo-GodtAstrid Tove Olsen952 79 775   astridtoveolsen@gmail.com
Furumoen sykehjemGjermund Gryt909 88 808gjgr289@gmail.com
Hovdejordet sykehjemAstrid Tove Olsen952 79 775astridtoveolsen@gmail.com
Mørkved sykehjemBente Haukås472 36 697bente.haukaas@gmail.com
Gamle Riksvei 18Ingunn Korsaksel957 70 326ingfjell@online.no
Sentrum sykehjemTommy Wisthtommy.wisth@bodo.kommune.no
Stadiontunet sykehjemElsa Ericksen Øverland     412 21 306elloerov@gmail.com
Straumbo bokollektivSverre Ellingsen980 69 346svellings@gmail.com
Sølvsuper helse- og velferdssenterMonica Tangen            monicatangen@gmail.com
TverlandetEvy Jeremiassen975 97 055evyjere@online.no
Vollsletta sykehjemTord Henriksen958 60 204tord.henriksen@nordlandssykehuset.no