Formål

Brukerrådet skal være et bindeledd mellom beboere og personalet i sykehjemmet og kommunens politiske og administrative ledelse.

Brukerrådet skal bidra til at beboerne får innflytelse på driften av sykehjemmet gjennom å ta opp aktuelle saker i rådet og med sykehjemmets ledelse.

Brukerrådet skal medvirke til at sykehjemmet driftes etter lover, forskrifter og kommunens målsettinger vedtatt i kommunens handlingsplan.

valg av medlemmer

Brukerrådene skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. To av medlemmene oppnevnes av bystyret, fortrinnsvis blant bystyrets medlemmer. Ett medlem velges av og blant de ansatte ved institusjonen/boformen. To velges blant beboere på institusjonen, eventuelt blant beboernes pårørende. Leder utpekes av bystyret. Nestleder velges av beboerrådet i deres første møte. Medlemmene og varamedlemmene velges for den kommunale valgperioden.

 

Ledere for de ulike brukerrådene
Brukerrådet ved:NavnTelefonE-post
Bo-GodtØyvind Mathisen
Gøran Tande
Furumoen sykehjemMagne Sivertsen
Kjersti Bergquist
Hovdejordet sykehjemAstrid Tove Olsen952 79 775astridtoveolsen@gmail.com
Mørkved sykehjemMohamed Ahmed Yusuf
Håkon Møller
Sentrum sykehjemAnne Gro Abrahamsen75 55 76 60Anne.Gro.Abrahamsen@bodobystyre.no
Stadiontunet sykehjemRoy Antonsen   
Randi Olsen
Straumbo bokollektivElisabeth Dreyer
Magne Ossletten
Sølvsuper helse- og velferdssenterAgnete Tjærandsen
Tor Erikstad
            
TverlandetKnut Ole Nordlie
Ingunn Skogmo-Nordvang
Vollsletta sykehjemBente Haukås472 36 697bente.haukaas@gmail.com