Formål

Brukerrådet skal være et bindeledd mellom beboere og personalet i sykehjemmet og kommunens politiske og administrative ledelse.

Brukerrådet skal bidra til at beboerne får innflytelse på driften av sykehjemmet gjennom å ta opp aktuelle saker i rådet og med sykehjemmets ledelse.

Brukerrådet skal medvirke til at sykehjemmet driftes etter lover, forskrifter og kommunens målsettinger vedtatt i kommunens handlingsplan.

valg av medlemmer

Brukerrådene skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. To av medlemmene oppnevnes av bystyret, fortrinnsvis blant bystyrets medlemmer. Ett medlem velges av og blant de ansatte ved institusjonen/boformen. To velges blant beboere på institusjonen, eventuelt blant beboernes pårørende. Leder utpekes av bystyret. Nestleder velges av beboerrådet i deres første møte. Medlemmene og varamedlemmene velges for den kommunale valgperioden.

 

Ledere for de ulike brukerrådene
Brukerrådet ved:NavnTelefonE-post
Bo-GodtAstrid Tove Olsen952 79 775   astridtoveolsen@gmail.com
Furumoen sykehjemGjermund Gryt909 88 808gjgr289@gmail.com
Hovdejordet sykehjemAstrid Tove Olsen952 79 775astridtoveolsen@gmail.com
Mørkved sykehjemBente Haukås472 36 697bente.haukaas@gmail.com
Gamle Riksvei 18Ingunn Korsaksel957 70 326ingfjell@online.no
Sentrum sykehjemTommy Wisthtommy.wisth@bodo.kommune.no
Stadiontunet sykehjemElsa Ericksen Øverland     412 21 306elloerov@gmail.com
Straumbo bokollektivSverre Ellingsen980 69 346svellings@gmail.com
Sølvsuper helse- og velferdssenterMonica Tangen            monicatangen@gmail.com
TverlandetEvy Jeremiassen975 97 055evyjere@online.no
Vollsletta sykehjemTord Henriksen958 60 204tord.henriksen@nordlandssykehuset.no