Brosjyre OM krisesenterET I SALTEN

Arabisk (PDF, 1MB)Tysk (PDF, 966KB)Fransk (PDF, 967KB)Russisk (PDF, 1003KB)Samisk (PDF, 1MB)Spansk (PDF, 969KB)Thai (PDF, 999KB)Urdu (PDF, 1MB)

brosjyre OM krisesenterET I SALTEN, menn

Arabisk (PDF, 634KB)Engelsk (PDF, 369KB)Fransk (PDF, 373KB)Russisk (PDF, 419KB)Samisk (PDF, 470KB)Spansk (PDF, 370KB)Tigrinja (PDF, 577KB)Tysk (PDF, 371KB)Urdu (PDF, 1MB)

LENKER

16 dagers kampanjen - Mot vold mot kvinner

Bodø familievernkontor - Bufetat, region nord

Bolig NU

DInutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Fri - Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold

Jeg vil vite - Et e-læringsverktøy for barn og voksne for å lære mer om vold og overgrep

Kirkens SOS

Krisesenterloven

Krisesentersekreteriatet

Reform - Resurssenter for menn

RVTS Nord - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Stiftelsen Alternativ Til Vold

Skeiv Ungdom Bodø

Ung.no/overgrep - Det offentliges informasjonskanal for ungdom

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

VOlinjen - Vold- og overgrepslinjen er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Brosjyrer

Alle barn er alles ansvar

Faktabrosjyre - Menn utsatt for vold i nære relasjoner (Reform)

Likestillingssenteret KUN - Alle har rett til et liv uten vold

Tenk tanken - Kan det være menneskehandel?

Vold mot eldre

Vold mot personer med nedsatt funksjonsevne (PDF, 3MB)

VEILEDERE

Beskyttelsestiltakene Kode 6 & Kode 7 - En veileder om rettighetene til personer som lever på sperret adresse Kode 7 og strengt fortrolig adresse Kode 6   

Likestillingssenteret KUN - Utlendingsrett og vold i nære relasjoner - En veileder for krisesenteransatte og andre i førstelinjetjenesten