75 55 50 00
Kostebil

Renere Bodø, sammen

Byteknikk inviterer til felles dugnad for en renere kommune, med feiing av gater og fortau og rydding av offentlige friområder og fellesarealer. I første omgang feies gatene i sentrum, fra Snippen til Moloen, med Parkveien som ytre grense i sør. Etter hvert vil øvrige gater og fortau bli feiet.

Varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien, Alstad.

Offentlig innsyn - Kariskjæret

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges vedlagte søknad ut til offentlig innsyn.

Stormen åpner om:

205 dager, 4 timer
15. november 2014

Byjubileet starter om:

757 dager, 7 timer
20. mai 2016