Målgruppe for tiltakene

Nybosatte flyktninger med svake norskferdigheter som er deltakere i introduksjonsprogrammet.

Voksne innvandrere som ønsker å utvikle språket.

Alle som selv behersker godt norsk, og ønsker å bidra til at nybosatte får økt språkkompetanse og gode hverdagsaktiviteter.

Hvem kan motta tilskudd?

Frivillige organisasjoner og ikke kommersielle kulturaktører som gjennom sin aktivitet legger til rette for norsktrening og fellesskap for nybosatte voksne i Bodø.

Hva kan støttes?

Aktiviteter som legger til rette for språktrening.

Aktiviteter hvor deltakerne får mulighet til å praktisere og utvikle sine norskferdigheter, lære om det norske samfunnet og bygge sosiale nettverk.

Aktiviteten kan være alt fra kreative uttrykksformer som sang, dans, drama - til lesesirkler, matlagingskurs, språkkafeer og andre aktiviteter hvor det norske språket utvikles gjennom felles aktivitet.

Det er forventet at aktiviteten er løpende gjennom året (planlegging, rekrutering, gjennomføring og oppfølging)

Kriterier

  • Aktiviteter, arrangementer og prosjekter skal utvikles, planlegges og gjennomføres med mål om økt språkkompetanse, mangfold og samhandling.
  • Hovedmålgruppen for aktiviteten er voksne (18 – 67 år) nybosatte med svake norskferdigheter, som ønsker å utvikle sine norskferdigheter.
  • Aktivitetene må ikke diskriminere eller utelukke noen grupper.
  • Aktivitetene må gjennomføres i Bodø kommune.
  • Aktivitetene skal være gratis eller ha en pris tilpasset mennesker med lav inntekt, slik at alle uavhengig av økonomisk bakgrunn kan delta
  • Det er ikke mulig å bruke tildelte midler til lønn, men det er lov å bruke midlene til honorarer, f.eks. til kursholdere, instruktører eller lignende.
  • Midlene kan ikke brukes til innkjøp av større utstyrspakker.

Søknaden må inneholde

Beskrivelse av søkeren.

Beskrivelse av konkrete aktiviteter, arrangementer eller prosjekter som ønskes gjennomført.

Beskrive på hvilken måte deltakere får mulighet til å utvikle sine norskferdigheter.

Beskrivelse av den planlagte økonomiske situasjonen for aktiviteten.

Søknaden må inneholde en beskrivelse som viser hvordan aktiviteten/arrangementet skal annonseres, gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen, tid, og sted. Søker er selv ansvarlig for å søke opp eventuelle tillatelser hvis det trengs. 

Tidsperiode for tilskudd

Tilskuddet gjelder for 2024, med mulighet for å benytte midlene også i 2025.

Eventuelt tildelte midler i 2025, kan også benyttes i 2026.

Søknadsfrist

  • 1. mai 2024
  • 1. nov 2024 – for år 2025 (egen utlysning kommer)

RETNINGSLINJER OG VILKÅR VED TILDELING

Alle som har fått tildelt midler av Bodø kommune forplikter seg til følgende punkter:

Annonsering som når frem til den konkrete målgruppen – språkmessige og tilgjengelighet.

Informasjon om aktivitet skal gis gjennom besøk/informasjonsstand på Bodø voksenopplæring

Informasjon skal være synlig på Bodø voksenopplæring (plakater, flyers osv)

Informasjon skal legges inn på Facebook siden til Flyktningkontoret, hjemmesiden til Bodø kommune og organisasjonenes egne sider.

Ansvarlig for å legge inn ditt prosjekt/arrangement i kulturkalenderen til Bodø2024, trykk på «Registrer ditt arrangement» etter du har trykt på linken under: https://www.bodo2024.no/kulturkalender

 

Krav til gjennomføring og rapportering 

De som mottar tildelte midler forventes å overholde de angitte retningslinjene og vilkårene.

De som tildeles midler vil bli innkalt til oppstartsmøte/informasjonsmøte med Flyktningkontoret etter tildeling – medio mai 2024.

Det vil bli gjennomført evalueringsmøte høsten 2024 og 2025 hvor erfaringer og gjennomførte tiltak evalueres i felleskap mellom aktørene.

Kort og konkret sluttrapport sendes etter avsluttet aktivitet.

Økonomi

Tilskuddsrammen er på 800.000.- pr år i 2024 og 2025

Det kan maksimalt søkes om 200.000.- pr år pr organisasjon/aktør.

Det er ikke krav til egenandel, men det må vises til eventuelle andre inntektskilder.

Formål

Kommunen ønsker i 2024 og 2025 å støtte opp om organisasjoner som gjennom sine aktiviteter legger til rette for språktreningstilbud, språkutvikling, mangfold og nettverksbygging blant voksne nybosatte flyktninger og innvandrere i Bodø kommune.

Målet er å etablere flere arenaer hvor deltakerne med svake norskferdigheter får mulighet til å praktisere og utvikle sine norskferdigheter, lære om det norske samfunnet og bygge sosiale nettverk.

Aktiviteten skal ikke være en erstatning for det ordinære norskopplæringstilbudet, men et supplement til det offentlige tilbudet.