Bodø kommune bruker laveste effektive omsorgsnivå (LEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester. Tjenester på lavere nivå skal være vurdert, og/eller utprøvd før langtidsopphold innvilges, dette inkluderer utredning, og vurderingsopphold på korttidsplass.

Det benyttes IPLOS, som er et nasjonalt kartleggingsverktøy som beskriver bistand- og assistansebehov for den enkelte. Følgende vurderes:

  • Evne til egenomsorg
  • Mental tilstand/funksjon
  • Kognitiv funksjon
  • Nettverk
  • Boforhold
  • Endring i helsetilstand
  • Mobilitet
  • Ernæring

Det tas hensyn til dine ønsker ved utforming av tjenestetilbudet.