Sørgjerdet A

Målgruppe for dette botilbudet er voksne med fysisk funksjonsnedsettelse og/eller kognitiv svikt. 8 hybler 

Sørgjerdet B

Målgruppen for dette botilbudet er voksne med variert grad av psykisk utviklingshemming. 5 hybler  

Begge avdelingene har døgnkontinuerlig bemanning som gir pleie og omsorg.