Vi har et dyktig, kompetent og engasjert personalet, som ser muligheter og ikke begrensninger.

Vi har egen tilsynslege som er på sykehjemmet 1 dag i uken og tilgjengelig på hverdagene.

Det vil alltid være 1 sykepleier på vakt som har det faglige ansvaret.

Flere av våre sykepleiere er videreutdannet innenfor ulike fagområder som geriatri, demens, palliasjon og psykiatri. 

Vi har også dyktige helsefagarbeidere. Flere av dem har videreutdanning innenfor geriatri, demens, kreftomsorg og lindrende pleie. 

Hos oss er det ansatt en frivillighetskoordinator som er til stede i ulik uke.

Vi har flere dyktige ufaglærte medarbeidere, lærlinger og studenter. 

Vi jobber målrettet for å holde oss oppdatert og for å øke vår kompetanse  gjennom internundervisninger, kurs og fagdager.