75 55 50 00

Du er her:

Sykehjemsplass

Sykehjem er en boform for de som har behov for døgnkontinuerlig omsorg og pleie, men som ikke trenger behandling i sykehus.

Sykehjem gir helsefalig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjemSykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem. En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

Dersom du eller noen av dine nærmeste har behov for sykehjemsplass, ta kontakt med Tildelingskontoret.

 

Kontaktinformasjon

Tildelingskontoret
Besøksadresse: Havnegata 9, 8006 Bodø
Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø
Telefon: 75 55 50 00

 • Har du behov for bistand i hverdagen?

  Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

  Ved behov for helse- og omsorgstjenester må du sende en søknad. Trenger du hjelp til utfylling kan Servicetorget som ligger i Postgården kontaktes, enten ved personlig oppmøte eller på tlf 75 55 50 00.

 • Livsglede for Eldre - logo

  Livsgledehjem

  Gjennom Livsgledehjem skaper virksomheten rutiner og rytmer som gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til hver enkelt beboer. Metoden gjør det lettere for de ansatte å jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i hverdagen til beboerne. Ved at systemet legges til virksomhetens internkontroll, vil de ulike aktivitetene knyttet opp mot livsgledekriteriene bli ivaretatt, uavhengig av hvem som er på jobb.

 • Institusjoner / plasser med heldøgns pleie og omsorg

  Institusjonsområdet leverer institusjonstjenester i form av langtidsplasser, korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og avlastning for hjemmeboende. Pr. november 2018 har kommunen til sammen 336 institusjonsplasser, fordelt på 8 bygg.