Ruskonsulenttjenesten gir tilbud til personer med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager.

Vi tilbyr systematisk kartlegging, samtaler, råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet, forankret i recovery metodikk og motiverende intervju. Konsulentene har koordinatoransvar i ansvarsgruppe/individuell plan og kan både gjøre innsøking til behandling, og følge opp under behandlingsforløpet i spesialisthelsetjenesten.

Vi jobber utfra ditt ståsted og motivasjon, og forsøker å hjelpe til for å skape en mer stabil hverdag og bistå i oppnåelse av dine mål.

Pårørende er velkomne til å henvende seg til ruskonsulentene for råd og veiledning.