Kommunal bolig

For de som ikke greier å skaffe seg bolig på egen hånd, vil en kommunal bolig kunne være løsningen, og vi har flere ulike tilbud til kommunens innbyggere.

For de som ruser seg aktivt og som i liten grad opplever rusmestring, kan en bolig med oppfølging fra rusenheten være en god løsning. Felles for alle boligene er at hjelpen ytes i hjemmet og er i hovedsak ikke en betalingstjeneste. Tjenestene vil variere ut fra den enkeltes behov og spenner seg fra hjelp til å kunne bo i egen bolig (praktisk bistand), bistå/koordinere kontakt med øvrig hjelpeapparat og nødvendige helsetjenester (som medikamentadministrasjon, sårstell m.m). Personalet som yter tjenestene har høy grad av kompetanse innen sosialfaglig arbeid, psykisk helsearbeid, somatisk helse og avhengighet.

Hålogalandsgata 131

Hålogalandsgata 131 er et forsterket botilbud med heldøgnstjenester for målgruppen forsterket rus/psykiatri og eldre rusmiddelavhengige.

Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter (Natthjemmet)

Frelsesarmeens Bo og Omsorgssenter i Kongensgate 16 er et botilbud for rusavhengige. De tilbyr hybler og korttidsplasser (kriseplass).

Kvinnehuset

Kvinnehuset Prinsensgate 151B er et permanent botilbud for kvinner med rusrelaterte problemer. 

Søknad

Ta kontakt med Boligkontoret for søknad om bolig. Hvilken bolig som er best egnet avgjøres med bakgrunn i opplysninger i søknad, og vurdering av den enkeltes behov for oppfølging.

Søknadsskjema kommunal bolig