Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus jobber kontinuerlig for å få implementert en målrettet og strukturert recoveryorientert praksis. Dette betyr økt fokus på selvbestemmelse og selvstyring for den enkelte bruker av tjenesten.

Hva er recovery?

Recovery kan kort beskrives som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer og eller ruslidelser.

Selvbestemmelse, selvstyring og det å få frem ressursene til den enkelte står sentralt i recoveryprosessen.

Recovery har utgangspunkt i to overbevisninger:

  • For det første er recovery noe personen med psykiske vansker selv opplever og jobber fram mot. Dette er ikke noe som profesjonelle tjenester kan gjøre for personen. Ansatte i psykiske helsetjenester bidrar bare til å støtte personen på hans eller hennes ferd mot recovery. 
  • For det andre er ferden mot recovery unik for den enkelte. Den beste måten å støtte en persons recovery på varierer fra person til person.

Recovery er et begrep som ofte blir brukt om bedringsprosessene mennesker med rus og/eller psykisk helseutfordring går gjennom.