Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet - Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Forløpskoordinator

Tildelingskontoret har det overordnede ansvaret for å sikre oppfølging.

Ta kontakt på telefon 75 55 50 00.

Oppgaver for forløpskoordinator i kommunen

  • Informere, veilede og gi råd til pasient og/eller foreldre om pakkeforløp psykisk helse og rus
  • samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
  • sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasient/brukers mål, ressurser og behov
  • sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevanta tjenesteytere
  • sikre samordning av tjenestetilbudet
  • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan
  • forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommune i god tid før utskriving, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling