Hvis du eller noen du kjenner sliter med psykisk helse og har problemer på flere livsområder ta kontakt med Tildelingskontoret ved å sende en søknad. De er ansvarlig for tildeling av tjenester som går over noe lengre tid. Hjelpen er individuelt tilpasset og målrettet.

Hjemmetjenesten i Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus er en recovery basert tjeneste, som tilbyr oppfølging av personer som har behov for psykisk helsehjelp og hjemmebaserte tjenester. Hjelpen kan blant annet bestå av: Støttesamtaler, koordinering av tjenester og individuell plan, mestring og motivering, struktur i dagliglivet, administrere medisiner og praktisk bistand. Tjenesten har fokus på å bistå den enkelte i å finne det beste målet. Formålet er at tjenester som gis skal fremme og inkludere brukermedvirkning, og støtte opp under den enkeltes ansvar for eget liv. Tilbudene gis på dagtid, kveldstid og i helgene.