75 55 50 00

Du er her:

Prisliste egenandel for tjenester levert av Helse- og omsorgsavdelingen i 2019

Bystyret har i møte den 6. desember 2018 vedtatt følgende egenandeler for tjenester levert av helse- og omsorgsavdelingen i 2019.

Praktisk hjelp i hjemmet

Pris på tjenesten: kr 464,-.

Stortinget har fastsatt maksimal egenandel pr måned for praktisk bistand for de med inntekt under 2G til kr 210,-.

Det er fastsatt følgende maksimalpriser pr. måned:
Husstander med inntekt:        inntil 2G            210,- pr måned
Husstander med inntekt:        2-3G               1.160,- pr måned
Husstander med inntekt:        3-4G               1.856,- pr måned
Husstander med inntekt:        4-5G               3.248,- pr måned
Husstander med inntekt:        5-6G               4.176,- pr måned
Husstander med inntekt:        6-7G               5.104,- pr måned
Og så videre - f.eks               11-12 G            9.744,- pr måned

Det er husstandens felles nettoinntekt før særfradrag i henhold til skattelisten 2017 og det er grunnbeløpet fastsatt 1.5.2018, kr 96.883,- som legges til grunn ved fastsettelse av egenandel.

Når praktisk bistand ytes til ektepar/samboere hvor begge har tildelt tjeneste, skal betaling begrenses ved at timer sees samlet.

Trygghetsalarm

Alle som har behov for trygghetsalarm får dette gratis fra 01.08.2016 (PS 15/127).

Matombringing

Pris for leverte middag/frokost/kvelds:

Middag:          86,- pr stykk.
Frokost:          30,- pr. stykk.
Kvelds:           30,- pr. stykk.

Avbestilling og oppsigelsesfrist er 14 dager

Transport

Avdelingens brukere som benytter seg av kommunal transportordning må betale en billettpris på kr 43,-.

Korttidsopphold i institusjon - dagopphold og nattopphold

Egenandel for dag- og nattopphold: 85,- pr. dag/natt.

Korttidsopphold i institusjon - døgnopphold

Egenandel for døgnopphold: 165,- pr. døgn.

Brukeren betaler for antall liggedøgn. Har brukeren vært på institusjon i minst 60 døgn pr kalenderår, kreves det vederlag som for langtidsopphold. Det samme gjelder for rehabiliteringsopphold.

Langtidsopphold i institusjon

I følge § 3 i forskrift om egenandeler skal det av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp per år, kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

Friløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til kr 8.400,- jfr. Prop 1 S (2018-2019) og Stortingets vedtak om endring av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

De som mot eget ønske får opphold i dobbeltrom, få redusert egenandel ved at det tilstås et fribeløp på kr 40.400,-.