Bystyret har i møte 8. desember 2022 vedtatt pris på egenandel for tjenester levert av helse- og omsorgsavdelingen i 2023.

Praktisk hjelp i hjemmet

Pris på tjenesten: kr 522,-.

Stortinget har fastsatt maksimal egenandel pr måned for praktisk bistand for dem med inntekt under 2 G til kr 220,-

Fastsatte maksimalpriser pr. måned
Husstander med inntektPris pr mnd
Inntil 2G
kr 220,-
2-3G
kr 1.305,-
3-4G
kr 2.088,-
4-5G
kr 3.654,-
5-6G
kr 4.698,-
6-7G
kr 5.742,-
Og så videre - f.eks. 11-12G     
kr 10.962,-

Det er husstandens felles nettoinntekt før særfradrag i henhold til skattelisten 2021 og det er grunnbeløpet fastsatt 1.5.2022, kr 111.477,- som legges til grunn ved fastsettelse av egenandel.

Når praktisk bistand ytes til ektepar/samboere hvor begge har tildelt tjeneste, skal betaling begrenses ved at timer sees samlet.

Trygghetsalarm

Alle som har behov for trygghetsalarm får dette gratis fra 01.08.2016 (PS 15/127). Dette er vedtatt videreført for 2023.

Matombringing

Pris for leverte middag/frokost/kvelds:

Middag:          97,- pr stykk.
Frokost:          34,- pr. stykk.
Kvelds:            34,- pr. stykk.

Middag dag-/aktivitetssenter: 97,- pr stk

Avbestilling og oppsigelsesfrist er 14 dager

Transport

Avdelingens brukere som benytter seg av kommunal transportordning må betale en billettpris på kr 32,- pr tur.

Dag-/aktivitetstilbud

Dag-/aktivitetstilbudet er gratis. Ved de dagsenter der middag er en del av tilbudet betales det for middag lik middag levert hjem.

Korttidsopphold i institusjon - egenandel

  • Egenandel for bruk av døgnopphold: kr 185,- pr døgn
  • Egenandel for bruk av dagopphold i institusjon: kr 105,- pr dag
  • Egenandel for bruk av nattopphold: kr 105,- pr natt

Det betales for antall liggedøgn. Har du vært på institusjon i minst 60 døgn pr kalenderår, kreves det vederlag som for langtidsopphold. Det samme gjelder for rehabiliteringsopphold.

Langtidsopphold i institusjon

I følge § 3 i forskrift om egenandeler skal det av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp per år, kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon er satt til kr 9.400,- for 2023. 

Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom er satt til kr 45.400,- for 2023.

Fysioterapi

Fra 17. mars 2021 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling og for deltakelse i behandlingsgrupper i Bodø kommune.