• Umiddelbart før bystyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid/innlegg. Kommunens innbyggere gis med dette anledning til å bruke talerstolen. Du kan komme med spørsmål direkte til politikerne, gi til kjenne synspunkter på aktuelle saker eller ta opp saker du mener det er viktig å sette søkelys på. Ordinært bystyremøte starter til det annonserte tidspunkt.
   
 • Tema og spørsmål må være meldt skriftlig til ordføreren innen kl. 12.00 dagen før møtet.
   
 • Ordføreren starter med å orientere bystyret om hvem som står på talerlisten og hvilke saker den enkelte vil ta opp.
   
 • Åpen halvtime er ikke et debattforum og man har ikke krav på å få et svar på innlegg eller spørsmål. Det er ikke lagt opp til at innlegg eller forslag diskuteres, men bystyremedlemmene har anledning til å stille oppklarende spørsmål.
   
 • Ordfører svarer på spørsmål stilt til bystyret. Spørsmål som det etter ordførerens vurdering ikke er forsvarlig å gi svar på med en gang, skal utsettes til neste møte.
   
 • Alle spørsmål må gjelde kommunale forhold og skal være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Krenkende uttalelser mot personer eller grupper vil ikke bli tolerert og må ikke forekomme.
   
 • Uenighet om forståelse av disse retningslinjene skal avgjøres av ordfører.