På vegne av Bodø kommune kunngjøres med dette oppstart av planarbeid for Anneråsen i Bodøsjøen, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

Dette er andre gang det varsles oppstart av planarbeid for dette området. I løpet av prosessen har Bodø kommune ønske om å se på muligheten til å flytte krysset Toppseilveien Bodøsjøveien noe østover. Ved første gangs varsel om planoppstart var forslag til planavgrenning for snever slik at en eventuell flytting av krysset ikke kunne ha blitt hjemlet i planforslaget. Plangrensen er nå utvidet østover innover skolens arealer samt nordover. Dette vil kunne gjøre det mulig å flytte krysset samt å kunne forlenge dagens fortau nord for Bodøsjøveien noe østover.

Se høringsbrev for mer info om planarbeidet og planprosessen.

Innspill til planarbeidet må sendes innen 25.11.2022. Innspill som er sendt inn ved forrige varsel behøves ikke sendes inn på nytt. Innspill merkes med saksnummer 633927 og kan leveres

Ved eventuelle spørsmål kontakt Åsmund Rajala Strømnes på e-post asmund.stromnes@asplanviak.no eller på telefon 41 44 87 58.