Mørkved bydelssenter er lokalsenter for bydelen Mørkved, planlagt på 1980-tallet. Bydelen har utviklet seg mye siden da, ikke minst har universitetet og Mørkvedlia idrettspark vokst frem, og området har fått flere nye funksjoner. Bydelssenteret fremstår i dag som slitt og utdatert, med uklare byrom som preges av bilparkering, og koblingene til de viktige områdene rundt er uklare. Mørkved er en ung og aktiv bydel med mange barn og studenter, og har en høy grad av trivsel og engasjement for lokalmiljøet. Innbyggerne på Mørkved er en stor ressurs for planarbeidet og gjennomføringen. Det er nå på tide å se med nytt blikk på selve bydelssenteret, både de lokale kvalitetene og hvordan det skal koble funksjonene på Mørkved sammen i fremtiden.

Hensikt

Formålet med planarbeidet er å oppnå en positiv, miljøvennlig og fremtidsrettet utvikling av Mørkved bydelssenter og Mørkved som helhet, i tråd med Bodøs langsiktige mål og bydelens egne behov.

Områdeplan for Mørkved bydelssenter skal ha fokus på følgende tema:

  • Reduksjon av transportbehov i området som helhet
  • Gode og trygge gang- og sykkelforbindelser til og fra, og innad i bydelssenteret
  • Bærekraftig og klimavennlig utbygging
  • Universell utforming
  • Tilrettelegging for utbygging av boliger av ulik størrelse
  • Estetikk og helhet i planlegging av uteområder og bygningsmasse.
  • Etablering av attraktive byrom og grøntarealer for variert bruk
  • Nye møteplasser innendørs og utendørs
  • Flere, nye og bedre funksjoner i bydelssenteret

Rammer og premisser

Områdereguleringsplanen skal avklare arealbruk, infrastruktur, ytterligere plankrav og utbyggingsrekkefølge. Planen skal også legge rammer for utnyttelse og høyder.

Det stilles ikke formelle krav om planprogram for dette planarbeidet, da rammene er i tråd med og avklart gjennom kommuneplanens arealdel. Bodø kommune har likevel valgt å lage et planprogram til oppstartmeldingen, for å skape rom for tidlig medvirkning og legge et godt grunnlag for prosessen.

Innspill og medvirkning

De som ønsker det kan komme med innspill til oppstart av planarbeidet. Det vil også bli anledning til å komme med uttalelser/merknader når forslag til plan sendes på høring og offentlig ettersyn.

Det inviteres til åpent informasjonsmøte på Mørkved sykehjem tirsdag 4.juni klokken 19.00.

Innspill til varsel om oppstart sendes skriftlig til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller på epost til postmottak@bodo.kommune.no innen 29.6.2019. Merk med saksnr. 2018/15923.

Kontaktpersoner ved Byplan er

 

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre