Planområdet omfatter hele eller deler av grunneiendommene med gnr/bnr 80/3, 80/4, 80/5, 80/7, 80/8, 80/17, 80/53, 80/54, 80/56, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10, 81/13, 81/14, 81/15, 81/16, 81/17, 81/18, 81/26, 81/35, 81/36, 81/39, 81/40, 81/47, 81/57 og 145/83.

Temaet kulturminner vil konsekvensutredes mens øvrige tema ivaretas i planbeskrivelsen.

 

Det vil bli avholdt et folkemøte på Saltstraumen hotell mandag 23. september kl. 17.30. Eventuelle merknader/innspill til oppstartsmeldingen av reguleringsplanarbeidet kan sendes skriftlig til: 

Norconsult AS v/Marit Lunde, Pb. 234, 8001 Bodø, e-post: marit.lunde@norconsult.com, innen tidsfristens utløp 11.10.2019.

 

Planavgrensningen og illustrasjon av tiltaket fremgår av kommunens karttjeneste: https://kommunekart.com/ Her kan man også søke på gårds- og bruksnummer eller stedsnavn for å se nærmere på tiltaket/planområdet.

Ved å klikke på «Kartlag» og nedtrekksmenyen for «Reguleringsplaner» og deretter huke av for «Reguleringsplan igangsatt» blir planavgrensningen synlig i kartet. Ved å klikke på «Kartlag» og nedtrekksmenyen for «Temakart Publikum» og deretter huke av for «Seines Gillesvåg» blir illustrasjon av tiltaket synlig i kartet. Gjør oppmerksom på at dette er en foreløpig skisse og det kan bli gjort endringer underveis i plan- og prosjekteringsprosessen.

 

Referat fra oppstartsmøte og varslingsbrev kan hentes fra menyen på høyre side.