Hensikten med planarbeidet er å rive eksisterende bebyggelse unntatt Dronningens gate 14 og 16 og Kongens gate 9, og bygge nytt innenfor rammene av kommuneplanens arealdel. Forslagsstiller ønsker også å oppheve vern av bunker under Kongens gate 7, og rive denne da den er til hinder for en god utnyttelse av tomta. Utvidet begrunnelse for rivning er beskrevet i vedlegg til varslingsbrevet. Nybygg skal i hovedsak nyttes til boliger, men med næring i de nederste etasjene mot Dronningens gate.

Kommunen vurderer det slik at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning (jfr. PBL § 4-1 og 12-9). 

Området ligger sentralt i Bodø, mellom Dronningens gate mot nord, Kongens gate mot sør og Sandgata mot vest. Ved siden av ligger Central atrium, og på andre siden av gata Bodø 360.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser hos Gnist Arkitekter i Sjøgata 5, 26. august kl. 19.00

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan rettes til Gnist Arkitekter ved Eirik Tollåli, 
tlf. 48 03 34 55.

Merknader og innspill sendes elektronisk til: eirik@gnistark.no, eller som brev til Gnist Arkitekter, Sjøgata 5, 8006 Bodø. 

Frist for å komme med innspill til planen er satt til 30.08.2019
Referat fra oppstartsmøte og varslingsbrev kan hentes fra menyen på høyre side.