Planområdet ligger i krysset Kirkeveien og Thalleveien og avgrensningen er vist med stiplet linje på kartutsnittet ovenfor.  

Tiltaket utløser ikke krav til konsekvensutredning. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger med dagligvarebutikk på bakkeplanet og tilhørende veianlegg. Parkering skal være i anlegg under bakken med unntak av butikk som skal ha parkering på bakkeplan med innkjøring fra Thalleveien. 

Merknader/innspill til oppstart av planarbeidet skal sendes skriftlig til Unikus AS v/Jostein Edvardsen, Pb. 4104, 8089 Bodø, eller på e-post: je@unikus.no, innen tidsfristens utløp den 26.08.2019. 

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte for alle interesserte i Unikus sine lokaler i Terminalveien 10 den 12.august kl 18. 

Kontaktperson ved Byplan er Marianne Siiri, epost: marianne.siiri@bodo.kommune.no 

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.