Iht. plan- og bygningslovens §§12-8 og 17-4 varsler Norconsult AS på vegne av Storgata 19 Bodø AS (forslagsstiller) om oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale. Dette ifm. ønske om transformasjon av bygningsmassen med adresse Storgata 19 (tidligere Bohus).

Bygningsmassen tenkes omgjort til studentboliger (ett-roms leiligheter med bad og kjøkken, samt noen dubletter) inklusive fellesarealer (felles oppholdsrom, cafe, møteplasser, o.l), sykkelparkering og utadrettet virksomhet mot Storgata og i underetasjen mot Sjøgata.  Bygningsmassen har tidligere vært brukt til forretning, kontor og lager.

Det tenkes et urbant, bilfritt og kompakt konsept for studentene som vil bidra til å heve studentvelferden og gjøre Bodø til en mere attraktiv studentby.

Planområdet omfatter hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 138/693,1919 og 2237, samt 138/2196 og 138/700. Gnr. 138 bnr. 700 og 2196 er medtatt ift. usikre grenser og behovet for å tilleggsisolere utover eiendomsgrensene for å innfri krav i teknisk forskrift.

Bodø kommune har vurdert at planarbeidet/tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning. Planen er i tråd med de overordnede planene (avsatt til sentrumsformål både i kommuneplanens arealdel og i områdeplan for Storgatakvartalene 9, 10 ,17, 18 og 19).

Planarbeidet utføres av Norconsult AS på vegne av Storgata Bodø AS.

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o.l. finnes menyen under.

Frist for å komme med innspill er satt til 24. mai 2023. Innspill kan sendes på e-post til goran.antonsen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø.