Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for området som skal hjemle bygging av studentboliger og boliger (ordinære og for startlåntakere) med tilhørende parkering og uteoppholdsareal, samt bygg med fellesfunksjoner (f.eks. nærbutikk, tjenesteyting, etc.). Det tenkes boliger i rekkehus og i blokk, og studentboliger i blokk. Eksisterende studentboliger, foruten en firemannsbolig helt i øst, vil bli foreslått revet for å kunne bygge nye boliger.

Området tenkes todelt med studentboliger på den nordlige delen og ordinære boliger på den sørlige delen, adskilt med gatetun/gangstrøk. Området tenkes anlagt med offentlige områder (gangveien/gatetunet), halvoffentlige områder (tun) og lekeområder fordelt rund på feltet. Dagens bekk som er lagt i rør, vurderes åpnet opp slik at dette kan bli en kvalitet på området.

Planområdet omfatter hele eller deler av 41/24, 41/1310, 42/53 og 42/615. Hele planområdet eies av Bodø kommune.

Bodø kommune har vurdert planarbeidet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger og konkludert med at saken ikke utløser krav om konsekvensutredning. Ønsket bruk (boligformål og eventuelt en mindre dagligvarebutikk, tjenesteyting, etc.) av området er i samsvar med det som er avklart/åpnet for i overordnet plan.

Varsel sendes til sendes til berørte parter, offentlige instanser og andre interessenter slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planleggingen. Neste mulighet for å medvirke i planprosessen er når planforslaget er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 

Frist for å komme med innspill er satt til 28.04.2024. Innspill kan sendes på e-post til goran.antonsen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/ Gøran Antonsen, Pb. 234 8001 Bodø.