Hensikten med planarbeidet er å regulere inn ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen. Det skal også etableres fire nye holdeplasser, fortau langs Lahaugen og Bjørnhaugen samt ny gang- og sykkelvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. Hovedformålet er et bedre busstilbud for befolkningen på Tverlandet.

Plassering av fortau, samt bredde på fortau og vegbane må avklares i prosessen. Mellom Lahaugen og Bjørnhaugen vil traseen kun være tilgjengelig for buss. Her må det vurderes om det skal etableres ett eller to kjørefelt, og om det evt. er behov for møteplasser langs veien. Plassering av bom må også vurderes.
Planarbeidet blir ikke omfattet av KU-forskriften da det er i tråd med gjeldende overordnede planer.

Konsekvenser for private eiendom
Planavgrensninga berører flere private eiendommer. I planarbeidet vil det være fokus på å finne løsninger som i minst mulig grad berører privat eiendom. For de fleste private eiendommene innenfor planavgrensninga er sannsynligheten for at eiendommene blir berørt liten. For noen eiendommer kan det være behov for mindre inngrep som følge av heving/senking av veien, eks. etablering av støttemurer. For eiendommer som i større grad blir berørt vil det være aktuelt med erverv/makebytte.

Innspill og medvirkning
De som ønsker det kan komme med innspill til oppstart av planarbeidet. Det vil også bli anledning til å komme med uttalelser/merknader når forslag til plan sendes på høring og offentlig ettersyn.

Det inviteres til åpent informasjonsmøte på Tverlandet samfunnshus tirsdag 7.mai klokken 19.00.

Innspill til varsel om oppstart sendes skriftlig til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller på epost til postmottak@bodo.kommune.no innen 25.5.2019. Merk med saksnr. 2019/3495.

Kontaktpersoner ved Byplan er
• Svana Hollum, e-post: svana.kristin.hollum@bodo.kommune.no , tlf.:75 55 53 59
• Ingvild Gabrielsen, e-post ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no, tlf.: 75 55 53 44


Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.