Hensikten med å utvide planområdet er å regulere inn areal til snuplass for buss. Bussen har i dag snuplass i Høgåsen. For å få bedre flatedekning for buss på Tverlandet planlegges det å etablere en ny busstrase mellom Høgåsen og Oddan og en ny snuplass og endeholdeplass ved gamle Tverlandet skole. I forbindelse med snuplassen skal det også etableres ladestasjon for el-buss og eventuelt pauserom for sjåfører.

Planområdet utvides til å omfatte deler av Skytjelvveien og Sørgjerdet, samt arealet mellom, fra krysset mot Tverlandsveien til gamle Tverlandet skole. Parkeringsplassen ved idrettsanlegget og gangveien mot kunstgressbanen er også inkludert. Det samme gjelder krysset mot Tverlandsveien. Utvidelsen omfatter et areal på 10 674 m2. Det meste av arealet som berøres er kommunal eiendom. Følgende eiendommer inngår i planområdet: 70/300, 70/1089 og 70/356.

Trafikksituasjonen i området er uoversiktlig og lite tilrettelagt for gående og syklende. I tillegg til at mange barn og unge benytter området på kveldstid er det også en viktig skolevei for mange barn. I planarbeidet er det aktuelt å se på trafikksituasjonen i hele planområdet.

I forbindelse med planarbeidet vil følgende problemstilling bli vurdert spesielt:

  • Plassering av snuplass med tilhørende fasiliteter.
  • Løsning for gående og syklende.
  • Organisering av parkeringsområde og muligheter for dropp-sone.
  • Adkomst til barnehager, boliger og idrettsanlegg.

Innspill til varsel om utvida oppstart sendes skriftlig til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller på epost til postmottak@bodo.kommune.no innen 4.10.2019. Merk med saksnr. 2019/3495.

Kontaktpersoner ved Byplan er