Plan- og miljøutvalget har i møte 27.04.22 fattet følgende vedtak i sak 22/17:

«Plan- og miljøutvalget avslår forslag fra tiltakshaver om endring av rekkefølgebestemmelse § 7.9, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd og etter kommunens delegeringsreglement.»

Forslag til reguleringsendring gikk ut på å ta ut rekkefølgekrav om å etablere fortau langs Ragnar Schjølbergs vei til fordel for etablering av nye trær. Leder Byutvikling vedtok å legge forslag om reguleringsendring ut på begrenset høring og offentlig ettersyn i perioden 07.01.22 - 31.01.22.

Frist for å klage på vedtaket er 31.05.22

Eventuelle klager på vedtaket stilles til statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage må merkes med saksnummer 2021/6187. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av eiendom etter plan- og bygningsloven §§ 16-2 og 16-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Saksdokumenter kan leses her eller på bodo.kommune.no/planprosesser

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler Line Fornes Frantzen, line.fornes.frantzen@bodo.kommune.no