Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 

«Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring etter forenklet prosess av reguleringsplan for Ragnar Schjølbergs vei 1, 3 og 5 ut på begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan – og bygningslovens § 12 – 14.»

Endringen bidrar til at utbyggingen kan skje i tråd med planen slik det er vist på plankartet og tydeliggjør samtidig reguleringsplanens intensjon om å sikre trærne som en viktig kvalitet i bydelen. Det er kun planens bestemmelser som endres, mens plankart og planbeskrivelse videreføres uendret.

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig i menyen til høyre (nederst dersom du leser dette på mobil).

Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 31.01.2022. Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2021/6187 og sendes til: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no