Vedtak

Plan- og miljøutvalget vedtar endring for deler av reguleringsplan for Hydrogenanlegg på Langstranda, planID 2021011, med nytt plankart med revisjonsdato 11.03.2024 og nye bestemmelser datert 11.03.2024. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd.

Hensikten med planendringen er å hjemle følgende endringer fra opprinelig vedtatt plan:

  • Endre formålsgrense mellom delfeltene BI1 og BI2, samt BI1 og BI3
  • Endre hensynssoner knyttet til brann- og eksplosjonsfare grunnet oppdatert kvantitativ risikoanalyse
  • Tydeliggjøring av byggegrensen mot sjø. 

Vedtaket kan påklages innen 1. juli 2024. 

Eventuell klage på vedtaket rettes til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø, eller via epost til postmottak@bodo.kommune.no. Saken merkes med saksnummer 2021/5323. 

Eventuelle krav om erstatning og/eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være framsatt innen tre år fra kunngjøringsdato.

Dokumenter tilhørende saken finnes, samt lenke til veildedning om klage finnes i menyen til høyre. Ved bruk av liten skjerm finnes menyen under.