Bodø Bystyre har i møte 29. oktober 2020 fattet følgende vedtak:

VEDTAK

Bystyret tar til følge 1. punkt i klage fra Johnny Wiik, Solveig Wiik og Harald Hansen.

Det tas inn følgende bestemmelse i felles bestemmelser:
- Tilstrekkelig brann- og slokkevannkapasitet skal dokumenteres. Godkjennelsesmyndighet er    Bodø kommune ved Teknisk avdeling.

Til rekkefølgebestemmelser stilles følgende krav før igangsettelsestillatelse:
- Godkjent dokumentasjon for tilstrekkelig brann- og slokkevannkapasitet.       Godkjennelsesmyndighet er Bodø kommune ved Teknisk avdeling.

Bystyret finner ikke grunn til å ta øvrige punkter i klagen til følge. Bystyret finner ikke grunn til å ta klage fra Mary Solvoll, Harald Hansen, Hans Terje Hustoft og Einar Solvoll (datert 8. juli 2020 til følge.

Punkter som ikke tas til følge sendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig klagebehandling.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, med frist den 28.12.2020.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2017/17795.

Spørsmål om saken rettes til saksbehandler Stian Aase, stian.aase@bodo.kommune.no

Sakens dokumenter lastes ned fra menyen til høyre.