Vedtak:
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for vannforsyning Seines, slik den er vist på plankart (1-5) datert 28.04.2020 med ID 2019012 og tilhørende bestemmelser datert 29.04.2020 og planbeskrivelse datert 14.02.2020.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 1. ledd

Følgende tillegg ble også vedtatt i møtet: Anleggsmaskiner skal dekontamineres for «blindpassasjerer” før de sendes inn i området. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreføring av kommunal vannledning fra Seivåg langs nordsiden av FV7494 forbi Seines og videre langs sørsiden av kommunal vei til Ersvika. Ledningstraseen er ca. 8 km lang. Planforslaget legger også til rette for etablering av midlertidige anleggsområder og videre bruk av noen av disse som parkeringsplasser for turgåere.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, med frist den 11.07.2020

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Byutvikling Plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2019/4807. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål om saken rettes til saksbehandler, pr. e-post til kjetil.christensen@bodo.kommune.no.

Sakens dokumenter lastes ned fra menyen til høyre.