Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Torvgata, strekningen Rensåsgata-Professor Schyttes gate, slik den er vist på plankart med plan ID 2018003 datert 7.5.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 8.5.2019.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Hensikten med planen er å regulere inn fortau på begge sider av Torvgata og gjøre veikryssene mer oversiktlige og trafikksikre. Målet er at denne delen av Torvgata skal være spesielt tilrettelagt for gående og syklende.

Vedtaket kan normalt påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. På grunn av sommerferien er frist for klage utvidet til 6 uker, med frist 3.8.2019

Eventuell klage stiles Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 2018/14026

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Eventuelle spørsmål rettes saksbehandler, Ingvild Gabrielsen, epost; ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no


Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.