Vedtak:

"Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Storgata 19 slik det er vist på kart med Plan- ID 2023002, datert 22.08.23, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 05.11.23 og planbeskrivelse datert 03.11.2023. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11, jf. §12-10"

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 100 studentboliger i den gamle «Bohus-gården» med fellesarealer, uteareal, tilhørende teknisk infrastruktur og næringslokaler på gateplan.

Planen vurderes å være godt gjennomarbeidet, og vil være et positivt bidrag til byutviklingen.

Eventuell klage merkes med saksnummer 2023/2082 og stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved jonas.bjorklund@bodo.kommune.no. Frist for å klage på vedtaket er 14.01.2024. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o.l. finnes menyen under.