Planforslaget legger til rette for 20 fritidsboliger og nettstasjon for strømforsyning. Det er også tilrettelagt for utvidelse av eksisterende boligtomt, utvidelsen er på 830 m² og nytt areal boligtomt blir ca. 1 da. Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens areadel.

Vedtaket kan påklages innen 30.11.2019.

Eventuell klage merkes med arkivsak 2017/10381 og stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no

Dersom det er behov for ytterligere informasjon bes tatt kontakt med saksbehandler David Losvik. Epost: david.losvik@bodo.kommune.no