Vedtak:

"Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Øveråsan vest. Planen er vist på plankart med Plan- ID 2017014. datert 20.02.2023, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.10.23 og planbeskrivelse datert 15.12.2022. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd. "

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger på Hunstad sør. Planen bygger videre på gjeldende områderegulering og åpner for bygging av inntil 200 boliger fordelt på småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Planen vurderes å gi rammer for en god utnyttelse av planområdet.

Eventuell klage merkes med saksnummer 2017/19613 og stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved jonas.bjorklund@bodo.kommune.no. Frist for å klage på vedtaket er 06. januar 2024. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Relevante dokumnenter finnes i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o. l. finnes dokumenter i  menyen under.