Vedtak:

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for kvartal 5 langs Sjøgata, Sentrum, slik den er vist på plankart med plan ID 2019010, sist revidert 20.12.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse sist datert 20.12.2019.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av hotell (Smarthotel), med tilhørende parkering og parkering for utleie, på eiendommen Sjøgata 30 og 32. Det åpnes også for annen arealbruk for deler av bebyggelsen innenfor rammen av gjeldende planer.

Planområdet ligger i nordre del av kvartal 5 mot Sjøgata, rett ovenfor Bodø jernbanestasjon. Tomta er i dag ubebygd og benyttes til parkering.

Forslagsstiller er Sjøgata 34/36 AS, som er grunneier, og plankonsulent er Norconsult.

Saksbehandler på Byutvikling Plan er Knut Kaspersen, knut.johan.kaspersen@bodo.kommune.no

Vedtaket kan påklages innen 07.03.2020.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune ved Byutvikling Plan, Pb. 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no Merk klagen med saksnummer 2019/2206.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.