Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd, vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Kvartal 3, Storgata 39-45, slik der er vist på kart med plan ID 2016012, datert 10.11.2018 med tilhørende planbestemmelser datert 27.03.2019 og planbeskrivelse datert 09.11.2018.

 

Hensikten med planen er å bygge et nytt leilighetsbygg i Storgata 39-45. Bygget inneholder også næringslokaler på gateplan og parkering under terreng. Deler av utearealet løses på egen grunn, det øvrige i Anna Benoni-parken. Den eksisterende bebyggelsen i planområdet forutsettes revet. Det nye bygget inneholder om lag 52 boenheter i ulike størrelser, de fleste er gjennomgående leiligheter. Byggehøyden varierer fra seks etasjer til fire etasjer og en tilbaketrukket. Det er også lagt opp til to mindre næringslokaler på gateplan, på begge kvartalhjørnene.

Vedtaket kan påklages innen 15. juni 2019.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune ved Byplan, postmottak@bodo.kommune.no eller PB 319, 8001 Bodø. Klagen merkes med saksnummer 2017/18168.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Eventuelle spørsmål rettes saksbehandler, Jonas Bjørklund; jonas.bjorklund@bodo.kommune.no

 

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.