Vedtak

Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Klinkerveien 6 og 8, slik det er vist på plankart med plan-ID 1804_2020002, datert 04.11.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 11.02.2021 og planbeskrivelse datert 11.04.2020. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd.

Hensikten med planen er å legge til rette for en transformasjon av eksisterende bygningsmasse til et maritimt senter med tjenesteyting, næring, kontor, industri, lager og tilhørende parkering.

Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Eventuell klage merkes med saksnummer 2019/9885. Frist for å klage på vedtaket er 3. mai 2021

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved Kjetil Christensen, e-post: kjetil.christensen@bodo.kommune.no