Vedtak

Bodø bystyre vedtar Detaljreguleringsplan for hotell på Rønvikfjellet slik den er vist på plankart med planID 2017011, datert 19.01.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 02.04.2019 og planbeskrivelse, datert 19.01.2019.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Kommunen skal være en pådriver for etablering av bussforbindelse til rønvikfjell platået

Det gjennomføres en analyse med utgangspunkt i at realisering av nytt hotellbygg og ny skole skal bidra til redusert trafikkbelastning. Analysen skal vise hvilke grep man må ta for å redusere dagens trafikk i området. Analysen skal legges fram sammen med revidering av Kollektivtrafikkplan for Bodø kommune. Det tas kontakt med NFK for å utrede bussforbindelse fra sentrum gjennom Rønvika til Rønvikfjellet. Bussen skal bidra til trafikksikkerhet i byggeperiode med nye veier i Rønvikområdet, redusere behovet for bruk av personbil, ivareta arbeidsreiser og være et tilbud til reiselivsgjester. Saken fremmes for bystyret i 3.kvartal med sikte på å innarbeide kostnader i budsjett 2020. Det lages plan for jevnlige informasjonsmøter med grunneiere og brukere av området gjennom hele prosessen.

 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av hotell og konferansesenter (250-300 hotellrom) på Rønvikfjellet i inntil 8 etasjer, samt oppgradering av eksisterende offentlig parkering, etablering av ny offentlig parkeringsplass og ny og utbedret vei opp til Rønvikfjellet.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, og med frist den 15.06.2019.

Eventuell klage stiles Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 2017/18460.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Eventuelle spørsmål rettes saksbehandler, Mats Marthinussen, epost; mats.marthinussen@bodo.kommune.no


Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.