Vedtak:

Bodø bystyre vedtar detaljregulering for del av Fjellveien, Rønvik bydel, slik den er vist på plankart med plan ID 2018003 datert 16.01.2019, med tilhørende bestemmelser revidert 16.01.2019 og planbeskrivelse revidert 16.01.2019.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd

 

Planområdet ligger mellom Nordstrandveien i vest og Årnesveien i øst. Hensikten med planen er å øke trafikksikkerheten, samt framkommeligheten for myke trafikanter, ved å regulere inn fortau på nordsiden av Fjellveien, samt nytt busstopp. Det vil også bli lagt til rette for nye fartsdempere, ny belysning og ny skilting.

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 2018/4943. Frist for klage er 17.06.2019.

Det opplyses også at eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter samme lovs § 15-2, må sendes Bodø kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.

Eventuelle spørsmål rettes saksbehandler, Kjetil Christensen, epost; kjetil.christensen@bodo.kommune.no

 

Sakens dokumenter finnes i menyen på høyre side.