Bystyret vedtok i sak PS 20/31 den 07.05.2020 følgende:

Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan 2019005 Detaljregulering av Nepåkeren. Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:2000 i A1, merket Bodø kommune datert 20.03.2020 og i bestemmelser sist endret 20.03.2020, og planbeskrivelse datert 20.03.2020. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Bystyret vedtar at reguleringsplan planID 1263 Rv. 80 Thalleveien – Hunstadmoen og planID 1204 Bodin leir – Børsingveien helt eller delvis oppheves. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedtaket kan påklages innen 13.06.2020. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no

Merk klagen med saksnummer 2019/1637.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak. 

Leder Byutvikling

Sakens dokumenter lastes ned fra menyen til høyre.