Vedtak

Bodø bystyre vedtar detaljregulering av busstrasé mellom Oddan og Høgåsen, Tverlandet, slik det er vist på plankart datert 27.4.2020 med planID 2019007 og tilhørende bestemmelser datert 27.4.2020 og planbeskrivelse datert 28.4.2020. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Detaljregulering for busstrasé mellom Oddan og Høgåsen opphever og erstatter helt eller delvis gjeldende reguleringsplaner som blir berørt av denne planen. Følgende plan blir opphevet i sin helhet:

  • PlanID 5039: Detaljregulering for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet, vedtatt 13.12.2012.

Følgende planer oppheves delvis:

  • PlanID 2015016: Detaljregulering for Tverlandet skole, vedtatt 8.9.2017.
  • PlanID 5010_05: Oddan søndre Reg. endring, vedtatt 22.03.2001.
  • PlanID 5027: Reguleringsplan for Løding boligpark Gnr.Bnr. 70/820, vedtatt 27.10.2005.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 1. ledd.

Hensikten med planen er å regulere en ny bussvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen, samt fire nye bussholdeplasser. Som en del av prosjektet skal det bygges fortau langs Bjørnhaugen og Lahaugen og gang- og sykkelvei parallelt med bussveien (mellom Bjørnhaugen og Lahaugen). Planen legger videre til rette for etablering av ny snuplass for buss ved gamle Tverlandet skole.

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, med frist den 11.7.2020.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk klagen med saksnummer 2018/6993.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne

Sakens dokumenter lastes ned fra menyen til høyre.