Leder Byutvikling har etter delegasjon gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 

Vedtak
Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med Plan ID 2019011 på Gillesvåg - Koddvåg, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Planforslaget er vist på 4 stk. kart i målestokk 1: 2500 A1, merket Bodø kommune og i bestemmelser og planbeskrivelse datert 14.02.20. 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §12-11. jf. §12-10. 

Sammendrag
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kommunal vannledning i sjø fra Marvoll vannbehandlingsanlegg, via landtakskum på Åseli og frem til Gillesvåg og Koddvåg. Ledningstraseen er ca 4 km i sjø og ca 2 km på land. Planforslaget legger også til rette for etablering av midlertidige anleggsområder. 

Bodø kommune har vurdert at det planlagte tiltaket utløser krav om konsekvensutredning iht. Plan- og bygningslovens § 4.2. Temaet kulturminner er konsekvensutredet av Nordland fylkeskommune og det er gjort grundige vurderinger av temaene naturverdi, naturressurser og geoteknikk. Sentrale tema som redegjøres for i planbeskrivelsen er friluftsliv, vassdrag og strandsone og samfunnsnytte. 

Planforslaget vurderes å være et viktig bidrag til å sikre vannforsyningen til denne delen av kommunen. Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig på Rådhuset, Stormen bibliotek, Nærmiljøkontoret i Saltstraumen og på www.bodo.kommune/arealplaner.
 
Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 20.04.2020            
Merknader til planforslaget merkes med referanse: 2019/4807. 

Saksbehandler ved Byutvikling Plan er Kjetil Christensen, kjetil.christensen@bodo.kommune.no og David Losvik, david.losvik@bodo.kommune.no. 

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.