Byplansjefen har etter delegasjon behandlet saken og fattet slikt vedtak:

VEDTAK
"Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljregulering for Tårnvik vest, Kjerringøy, ut til offentlig ettersyn og sende det til høring." 

Planforslaget er vist på kart med plan id 2014011, datert 12.07.2019, tilhørende reguleringsbestemmelser datert 23.08.18 og planbeskrivelse sist datert 16.08.2019

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jamfør 12.10»

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig på servicetorget Postgården/Rådhuset, Stormen bibliotek og Kjerringøy nærmiljøkontor.

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmotak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 19.10.2019

Uttalelse til planforslaget merkes med referanse: 2017/17795 

Saksbehandler på Byplan er Stian Aase, Epost: Stian.aase@bodo.kommune.no, telefon: 97963168 

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.