Leder Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Sløyfa, Alstad, kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal. Det planlegges konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus og flermannsboliger, 14 boenheter. Videre har en i planforslaget medtatt offentlige veier og fortau i Sløyfa, samt Fogdveien. Hensikten med dette er å vurdere ev. avbøtende tiltak i hoved-adkomstveien, ivareta behov for siktlinjer, samt å legge til rette for etablering av bussholdeplass med tilhørende fortau langs Fogdveien.

Samtidig med høring og offentlig ettersyn, varsles det om mindre justeringer av planområdets utstrekning. Endringene er gjennomført for å ivareta behovet for siktlinjer langs offentlige veier, sikre god tilpasning til gang- sykkelveg og sikre kobling mot fortau. Endring og justering av plangrense, høres samtidig med offentlig ettersyn av planforslaget.

Det er laget en 3D-modell som illustrerer hvordan bebyggelsen kan bli Lenke tilgjengelig i menyen til høyre. Det anbefales å åpne 3D-modellen med nettleserne Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget i Bodø Rådhus, Stormen Bibliotek og kommunens nettsider. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler Kjetil Christensen: kjetil.christensen@bodo.kommune.no.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø Kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2023/4958.

Høringsfristen er 07. september 2024.

Relevante dokumenter til saken er i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o.l er menyen under.