Leder Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Skoleveien 9 kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av et behandlingssenter for unge med tilhørende utearealer, atkomst og parkering. Behandlingssenteret vil ha et hjemlig preg for beboerne med nærhet til skoler, helsetjeneste og Symrahaugen friområde. Bygget vil oppføres i 1-2 etasjer med et bruksareal på ca. 1300 m2. Bebyggelsen skal ha god estetisk kvalitet gjennom valg av form, stil, volum, skala, høyder, fasadeuttrykk, materialbruk, fargesetting, og tilpasning til eksisterende bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen er plassert øst på tomta av hensyn til solforhold, skjerming mot vind og innsyn og for å gi rom for flytting av atkomst til parkering. Utearealene vil opparbeides som hage med vegetasjon. Eksisterende bebyggelse skal rives. Planforslaget omfatter også oppgradering av gang- og sykkelveien og vil skape tydelig skille mellom kjørevei, parkering og arealer for myke trafikanter, noe som vil gi økt trafikksikkerhet i området.

Det er laget en 3d-modell som illustrerer hvordan bygget kan bli: https://arcg.is/GTXmK

Det anbefales å åpne 3d-modellen med nettleserne Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget Bodø rådhus, Stormen bibliotek og kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler, Marit Lunde; marit.lunde@bodo.kommune.no

I forbindelse med høringen inviteres det til et informasjonsmøte den 15. juni kl. 17.30 i Bodø Rådhus. Inngang fra Torvgata. Ber om at de som ønsker å delta melder seg på via epost til marit.lunde@bodo.kommune.no innen 13. Juni.

Folkemøte blir avholdt digitalt den 15. juni klokken 17.30. Link til møte ligger under. 

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2021/4768. Høringsfristen er satt til 30. juli 2022.