Leder for Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Moloveien 12, Sentrum kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av forretning, tjenesteyting, bolig, kontor, hotell/overnatting og bevertning, med tilhørende parkering. Planen innebærer ombygg/påbygg av eksisterende bygning i Moloveien 12, samt nybygg på tomten mellom Moloveien 12 og Thon hotellet (gnr. 138 bnr. 2279 og 4191).

Det er laget en 3D-modell som illustrerer hvordan bygget kan bli: https://arcg.is/114X1y Det anbefales å åpne 3D-modellen med nettleserne Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget i Bodø Rådhus og Stormen Bibliotek. Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler: Marianne.Siiri@bodo.kommune.no.

 Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø Kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2019/3882.

Høringsfristen er 17. desember 2022.