Byplansjefen har etter delegasjon gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement behandlet ovennevnte sak og fattet slikt vedtak:


Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljregulering for Lillevollen 1, Rønvik, ut til offentlig ettersyn og sende det til høring. Planforslaget er vist på kart med plan id 2018017, datert 16.07.2019, tilhørende reguleringsbestemmelser datert 03.07.2019 og planbeskrivelse sist datert 04.06.2019. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.

Planområdet ligger øverst på Vollen i Rønvik, og er bebygd av boliger og uthus som tidligere var knyttet til et gårdsanlegg, og som er vernet i kommuneplanens arealdel.

Hensikten med dette planarbeidet er å legger til rette for ny bebyggelse på eiendommen samtidig som hensynet til den vernede bebyggelsen ivaretas. Det foreslås inntil 10 nye boenheter i sørvestlige del av eiendommen med atkomst fra Lillevollen, og 5 rekkehus i østlige øvre del med atkomst fra Stordalsveien. Hele den flate delen av tomta langs Lillevollen, med eksisterende og foreslått ny bebyggelse, gis hensynssone bevaring med tilhørende bestemmelser.

Forslagsstiller er Byggpartner AS og plankonsulent er Blink Hus Arkitekter AS. Saksbehandler på Byplan er Knut Kaspersen, knut.johan.kaspersen@bodo.kommune.no

Uttalelser/merknader til forslaget, merket 17/17383, sendes skriftlig til Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no  innen fristens utløp den 5. oktober 2019.

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.