Leder for Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:

VEDTAK

Leder for Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med planid 2019016 Burøyveien 11, Indre havn, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:1500 i A3, merket Bodø kommune datert 05.06.2020 og i bestemmelser sist endret 19.06.2020, og planbeskrivelse datert 19.06.2020.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelige på servicetorgene på Rådhuset, Stormen bibliotek og på https://bodo.kommune.no/planprosesser/.

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 28.08.2020.

Merknader til planforslaget merkes med referanse: 2019/7238.