Prosess

Bystyret vedtok 30. mars 2017, gjennom PS 17/41, å igangsette arbeidet med å revidere «Plan for idrett og friluftsliv 2018 – 2021». Underveis viste det seg at tidsplanen ikke holdt, og foregående plan ble videreført til også å gjelde 2018. Ny fireårig planperiode ble fastsatt til 2019 – 2022.

Det ble avholdt tre offentlig annonserte temamøter i løpet av 2017. Et informasjonsmøte i forbindelse med oppstarts og innspillsrunden våren 2017, og to ulike temamøter med kafèdialog om henholdsvis store anlegg/areal og nærmiljø høsten 2017. Oppsummering med innspill fra møtene er lagt ut på kommunens hjemmeside. I prosessen er det i tillegg avholdt en rekke møter både internt i Bodø kommune og med ulike lag og foreninger.

Oppvekst- og kulturkomiteen var politisk styringsgruppe. Planutkastet ble 14. juni 2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Planen ble sluttbehandlet i bystyret 25. oktober 2018.

Oppfølging av planen

Planen skal revideres etter Plan- og bygningsloven minst en gang hver valgperiode, om lag hvert fjerde år. Selve plandokumentet forblir uendret i 4-årsperioden, mens handlingsprogrammet rulleres årlig.

Finansiering vurderes årlig i behandlingen av kommunens økonomiplan.