Hvis du har et særlig tyngende omsorgsbehov, kan du søke om omsorgsstønad. 

Søker er den som har omsorgsbehovet. Stønaden gis til den som yter omsorgen. 

Det er Tildelingskontoret som behandler søknaden din og som avgjør om du tildeles omsorgsstønad og/eller annen pårørendestøtte.